เริ่มรับสมัครตั้งแต่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2561 หมดเขตรับสมัคร วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2561
  เรื่อง   การรักษาสิทธิประโยชน์ของผู้สมัครเข้ารับการศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ วปอ.รุ่นที่ 61
 
            ขอให้ผู้ที่ได้ลงทะเบียนสมัครเข้ารับการศึกษาหลักสูตร วปอ.รุ่นที่ 61  กับทางวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ
  ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบัน ฯ  กรุณาตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลของท่านว่าถูกต้องหรือไม่  และมีเอกสารใดที่ใช้ประกอบการพิจารณาที่
ยังมิได้ทำการอัพโหลดเข้าสู่ระบบ เช่น รูปภาพสีของผู้สมัครเข้ารับการศึกษา, รูปภาพสีของคู่สมรส และเอกสารอื่น ๆ ตามที่ทางวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กำหนด ขอให้ท่านดำเนินการอัพโหลดเอกสารดังกล่าวเข้าสู่ระบบ เพื่อเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์
ของท่านในการพิจารณาเข้ารับการศึกษาใน วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ   (คลิกเพื่อดูเอกสารประกอบการพิจารณา)
 
            จึงเรียนมาเพื่อทราบ
      จาก Admission Thaindc